Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 12:41

Θέμα συζήτησης της 4ης Μαρτίου 2019: «Ενσωμάτωση των αρχών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης στη δημόσια πολιτική-II»