Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 17:19

Ευκαιρίες απασχόλησης 24/4/2015

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ URBACT 
Ενδιαφέρεστε να παρέχετε τις γνώσεις και την εµπειρία σας στα δίκτυα URBACT III;

Θέλετε να συµβάλετε στην επιτυχία ενός θεµατικού δικτύου 
URBACT για το σχεδιασµό του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης του; Θέλετε να αποτελέσετε µέρος της οικογένειας URBACT και να συµβάλετε στην επιτυχία του προγράµµατος; ……γίνετε ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ του URBACT III !!!

Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη σύσταση της οµάδας πιστοποιηµένων εµπειρογνωµόνων URBACT έχει ήδη δηµοσιευτεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος.

Οι υποψήφιοι εµπειρογνώµονες που θα επιλεγούν και «πιστοποιηθούν» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων θα συµπεριληφθούν στη βάση δεδοµένων του URBACT για τους εµπειρογνώµονες που θα παρέχουν στήριξη στα εγκεκριµένα δίκτυα URBACT.

Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων θα παραµείνει ανοικτή καθ 'όλη τη διάρκεια του προγράµµατος URBACT ΙΙΙ (2015-2020). Οι υποψήφιοι εµπειρογνώµονες µπορούν να υποβάλουν αίτηση τους ανά πάσα στιγµή και θα αξιολογούνται στην πορεία από Οµάδα Συµβούλων σε συνεργασία µε την Τεχνική Γραµµατεία του Προγράµµατος. Οι προδιαγραφές της πρόσκλησης για τους αιτούντες, το έντυπο της αίτησης, καθώς και άλλα χρήσιµα έγγραφα είναι διαθέσιµα στο σύνδεσµο:
http://urbact.eu/become-urbact-expert