Συνέδρια - σεμινάρια

 

13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, Θεσσαλονίκη, 1-5 Οκτωβρίου 2018

 http://www.ees2018.eu/

 


12ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, Μάαστριχτ, 26-30 Σεπτεμβρίου 2016

https://www.europeanevaluation.org/conferences

 


7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αξιολόγησης,  "The result orientation: Cohesion Policy at work", Σόφια,16 - 17 Ιουνίου 2016

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/evaluations/conferences/evaluating-effects/#1