7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αξιολόγησης - "The result orientation: Cohesion Policy at work", Σόφια, 16-17 Ιουνίου 2016

12ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, Μάαστριχτ, 26-30 Σεπτεμβρίου 2016

13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, Θεσσαλονίκη, 1-5 Οκτωβρίου 2018