Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 12:25

Working with EU Impact Assessments, EIPA, Μάαστριχτ, 14-15 Νοεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

EIPA-Working with EU Impact Assessments