Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/evaluations/conferences/evaluating-effects/#1