Εγγραφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
Για τα νομικά πρόσωπα
Τοποθεσία
Στοιχεία Εκπροσώπου
Για τα φυσικά πρόσωπα
Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Όροι χρήσης
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Πληρωμή

Παρακαλούμε να καταθέσετε σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΑ (βλ. παρακάτω), το ποσόν που προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με την ιδιότητά σας. Σας παρακαλούμε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας / επωνυμία και ΑΦΜ, στο καταθετήριο.

Τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ GR49 0172 0380 0050 3807 5631 095

ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 
Τακτικά μέλη (φυσικά πρόσωπα)
10 €
50 €
60 €
Τακτικά μέλη (νομικά πρόσωπα)
10 €
100 €
110 €
Φοιτητές
10 €
25 €
35 €

Αποστέλλετε αντίγραφο του καταθετηρίου στο e-mail secretariat@hellenicevaluation.org

Παρακαλώ όπως αποστείλετε στο email secretariat@hellenicevaluation.org αντίγραφο της φοιτητικής κάρτας.