ΤΕΥΧΟΣ 1, Δεκέμβριος 2017

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
Η αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στις μικρές επιχειρήσεις
Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά, Μανώλης Χρυσάκης

Μεθοδολογία αξιολόγησης και αξιολογητική προσέγγιση μιας μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Ν. Καραγιάννης, Ι. Καρκάντζος, Κ. Κατσιμέντος, Γ. Γκουβαλιάς, Ε. Καρούκη

Η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής στην αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
Δήμητρα Ιωάννου

Αναδημοσίευση
Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους στην Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων και Πολιτικών
Γεώργιος Μέργος

Συνεντεύξεις
Αξιολόγηση και Στοχοθεσία
Συνέντευξη με τον Jean-Paul Delattre

Θέση, αντίληψη και χρήση της αξιολόγησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα
Συνέντευξη με την Μιράντα Θεοδωροπούλου

Βιβλιοπαρουσίαση
Γεώργιος Μέργος (2003, 2009), Κoινωνικo-oικoνoμική αξιoλόγηση επενδύσεων και πoλιτικών
Ιωσήφ Χασσίδ

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007), Evaluation Theory, Models, & Applications
Θανάσης Καραλής

Νέα

English language abstracts