Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023

Η Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εφαρμογής Ρυθμίσεων. Μια συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Στεφάνου, Διευθυντή του Κέντρου Sir William Dale για Νομοθετικές Σπουδές.

Μια σημαντική διάσταση της καλής νομοθέτησης είναι η μετανομοθετική αξιολόγηση, την οποία ο Νόμος 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος ορίζει ως Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εφαρμογής Ρυθμίσεων (άρθρο 56) προβλέποντας, «μετά την πάροδο τριών (3) ετών και πάντως πριν από την παρέλευση πενταετίας από τη θέση του νόμου σε ισχύ, αξιολογείται η ρύθμιση με βάση τα δεδομένα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της» με συγκεκριμένο στόχο την αποτίμηση των συνεπειών και του οφέλους. Αξιολογούνται όμως πράγματι εκ των υστέρων οι νόμοι και οι επιπτώσεις τους; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, και τί μας διδάσκει η διεθνής εμπειρία; Πώς μπορεί η Ελληνική Εταιρία Αξιολόγησης και η κοινότητα των αξιολογητών, να συνεισφέρει σε αυτό το έργο; Συζητάμε με τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Στεφάνου, Διευθυντή του Κέντρου Sir William Dale για Νομοθετικές Σπουδές, για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ρυθμίσεων.